Thủ tướng phê duyệt 277.055 biên chế công chức năm 2015

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Số biên chế công chức trên bao gồm của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài .

277.055 biên chế này không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2015 là 276.055, trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 112.266 biên chế.

Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 162.704 biên chế; các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.085 biên chế. Bên cạnh đó, có 1000 biên chế công chức dự phòng.

277.055 biên chế được tuyển trong năm 2015 chưa bao gồm công an, quân độivà biên chế công chức cấp xã.

Cũng theo Quyết định, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015 gồm 686 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng số biên chế công chức năm 2015. Đồng thời, giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế năm 2015 như quy định trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong số biên chế công chức được giao khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới; giữ nguyên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

Ngọc Quang
Từ khóa :
biên chế hà nội 2015 , thủ tướng duyệt biên chế , công chức viên chức , giảm công chức viên chức , biên chế công an , biên chế bộ đội , thủ tướng chính phủ , giảm biên chế 2015
Thủ tướng phê duyệt 277.055 biên chế công chức năm 2015
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác