Gợi ý đáp án một số mã đề môn Tiếng Anh

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án của một số mã đề môn Tiếng Anh để độc giả tham khảo.

 

Mã đề:

406

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

C

21

B

31

C

41

D

2

D

12

D

22

B

32

A

42

C

3

D

13

D

23

B

33

B

43

A

4

B

14

C

24

B

34

A

44

A

5

C

15

C

25

B

35

B

45

D

6

D

16

D

26

A

36

D

46

A

7

A

17

C

27

B

37

C

47

B

8

C

18

A

28

B

38

A

48

A

9

D

19

A

29

B

39

A

49

C

10

B

20

A

30

D

40

D

50

C

Mã đề:

407

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

11

B

21

A

31

B

41

C

2

D

12

C

22

A

32

A

42

D

3

C

13

D

23

C

33

C

43

D

4

A

14

B

24

C

34

B

44

D

5

A

15

D

25

A

35

D

45

B

6

C

16

A

26

B

36

C

46

A

7

B

17

B

27

A

37

C

47

A

8

B

18

A

28

C

38

C

48

D

9

D

19

C

29

B

39

D

49

D

10

A

20

B

30

D

40

C

50

C

Mã đề:

404

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

B

21

A

31

B

41

A

2

C

12

D

22

D

32

A

42

A

3

D

13

D

23

B

33

D

43

B

4

C

14

C

24

D

34

B

44

B

5

A

15

B

25

B

35

B

45

B

6

D

16

A

26

B

36

A

46

C

7

C

17

D

27

D

37

A

47

C

8

D

18

D

28

D

38

C

48

C

9

A

19

B

29

B

39

C

49

B

10

B

20

D

30

A

40

B

50

C

Mã đề:

408

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

D

21

C

31

D

41

A

2

B

12

D

22

C

32

D

42

B

3

A

13

D

23

C

33

C

43

C

4

C

14

A

24

B

34

B

44

D

5

C

15

B

25

A

35

B

45

C

6

D

16

B

26

C

36

A

46

B

7

D

17

A

27

D

37

A

47

D

8

D

18

D

28

38

C

48

D

9

C

19

C

29

B

39

D

49

B

10

A

20

A

30

B

40

A

50

B

Mã đề:

409

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

B

21

C

31

A

41

D

2

A

12

C

22

A

32

A

42

C

3

A

13

D

23

D

33

A

43

C

4

A

14

A

24

D

34

D

44

C

5

C

15

D

25

B

35

B

45

B

6

C

16

D

26

A

36

C

46

A

7

D

17

B

27

C

37

A

47

A

8

B

18

B

28

B

38

D

48

D

9

C

19

A

29

C

39

C

49

D

10

B

20

A

30

B

40

B

50

D

 

 

Thùy Linh
Từ khóa :
thi quốc gia , bài thi , môn Tiếng Anh , mã đề , gợi ý đáp án
Gợi ý đáp án một số mã đề môn Tiếng Anh
Chủ đề : Thi Quốc gia 2018
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác