Quy trình chuẩn để công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ nghị quyết của hội đồng để ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2012 sửa đổi, bổ sung một số của Quyết định 174/2008 “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư”. 

Theo đó, quy trình công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm các bước đăng ký và nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; ngành, liên ngành và cuối cùng là Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau: 

Nhà giáo thuộc biên chế của các cơ sở giáo dục đại học, nơi có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, đăng ký và nộp hồ sơ tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở đó. Nhà giáo thuộc các đơn vị, nơi không có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở thì đăng ký tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Sau khi hồ sơ được gửi, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở thẩm định để xác nhận mỗi hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư phải được ít nhất 3 giáo sư hoặc phó giáo sư cùng ngành chuyên môn với người đăng ký thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản.

Mỗi hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phải được ít nhất 3 giáo sư cùng ngành chuyên môn thẩm định, đánh giá, nhận xét bằng văn bản.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ nghị quyết của hội đồng để ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. (Ảnh minh họa: VOV)

Tiếp theo, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở sẽ trao đổi công khai về các ý kiến của những người thẩm định, đánh giá và kết luận đối với từng hồ sơ; nghe từng người đăng ký xét chức danh trình bày bản báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và báo cáo kết quả đào tạo; xác định trình độ ngoại ngữ của từng người.

Sau khi thảo luận và thông qua danh sách người đăng ký đủ điều kiện đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở sẽ biểu quyết bằng phiếu kín.

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở tổng hợp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, lấy xác nhận của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học nơi có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, gửi kết quả xét và toàn bộ hồ sơ của các ứng viên lên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đồng thời thông báo đến cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý nhà giáo.

Sau khi nhận được toàn bộ hồ sơ, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ phân loại và chuyển cho các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành.

Quy trình thẩm định hồ sơ và xét công nhận tiêu chuẩn chức danh tại Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành cũng giống như ở cấp cơ sở.

Đã có kết quả rà soát hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

Sau đó, Hội đồng ngành, liên ngành sẽ báo cáo kết quả và chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Trải qua đầy đủ các bước trên, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tổ chức thẩm định kết quả xem xét của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, quyết nghị bằng phiếu kín công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư cho các nhà giáo.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ nghị quyết của hội đồng để ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo.

Trình tự bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Trước tiên, cơ sở giáo dục đại học thông báo công khai số lượng giáo sư, phó giáo sư ở các ngành mà đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm theo cơ cấu đội ngũ giảng viên trong cơ sở do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định.

Nhà giáo có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc chức danh phó giáo sư nộp hồ sơ tại cơ sở giáo dục đại học.

Sau đó, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của Hội đồng khoa học của cơ sở, ra quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư cho các nhà giáo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, rồi báo cáo lên thủ trưởng cơ quan chủ quản cơ sở đào tạo và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Định kỳ 3 năm một lần, thủ trưởng rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của các giáo sư, phó giáo sư để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo.

Thùy Linh
Từ khóa :
cơ sở giáo dục , giáo dục đại học , bổ nhiệm giáo sư , quy trình , tiêu chí
Quy trình chuẩn để công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư
Bình luận
Hà Khê
1

Tất cả là vì quyền lợi. Không quyền lợi thì chả ai đòi GS, PGS làm gì ! Vì vậy phải lọc kĩ xem có xứng đáng hay không ? "Quí hồ tinh bất quí hồ đa". Chỉ vậy thôi !

Dân Nguyễn
1

Tôi lại thấy GS, PGS bây giờ cũng như xếp loại học sinh tiểu học mấy năm trước vậy: học sinh giỏi, xuất sắc chiếm đại đa số!

vũ đặng
1

Chỉ thấy quy trình không thấy tiêu chí .vậy thì đủ bậc : có cả GS hạng ruồi

Táo lhh
1

"Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm. Định kỳ 3 năm một lần, thủ trưởng rà soát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của các giáo sư, phó giáo sư để xem xét việc giao nhiệm vụ tiếp theo". Quy trình nào cũng chẳng ổn đâu nhà báo ơi. Một khi người ta đã chạy được chức danh thì tất nhiên sẽ chạy được cái đánh giá "hoàn thành nhiệm vụ".

phan xuân đức
6

nên để cho trường tự phong. Và cũng nên hạ mức vai trò của GS, PGS trong các loại hôi đồng liên quan đến dự án / công trình mang tính nhà nước / cộng đồng. Không đưa ra các chế độ ưu đãi. Thế là hết "chạy"

duong
4

Chuẩn không cần chỉnh. Cho hết chạy luôn.

Xem thêm bình luận
Tin khác