Quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Chính phủ coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2016; cùng với quyết tâm chống tham nhũng.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức; không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2016, kể cả trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh... thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế.

Tập trung rà soát, sửa đổi và bãi bỏ các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Đơn giản hóa tổ chức bộ máy hành chính; không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. ảnh: Lao động.

Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách về tự chủ trong các ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đó tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm biên chế, tăng chất lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm hiệu quả các hoạt động sự nghiệp công.

Thực hiện cơ chế thị trường, nghiên cứu và tiếp tục thực hiện tách dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công theo hướng đổi mới cơ chế hoạt động gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

Đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng

Chính phủ giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan Trung ương,  địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng để làm cơ sở thực tiễn sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình; bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để tố cáo sai sự thật.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, nhất là về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng.

Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhất là trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, cơ quan bảo vệ pháp luật; các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường quản lý thuốc, vắc xin, sinh phẩm; Thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; Điều hành tỷ giá hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; Chính sách tài khoá chủ động, chặt chẽ; tái cơ cấu nông nghiệp – doanh nghiệp – tài chính; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Ngọc Quang
Từ khóa :
chống tham nhũng , kiểm soát công chức , viên chức , lãng phí , tố cáo tham nhũng
Quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Thanh Bình
1

Chế độ công vụ chức nghiệp đã trả lương cho công chức, viên chức nhà nước theo bằng cấp và thời gian công tác mà không liên quan gì đến năng suất lao động cá nhân. Bên cạnh đó chi phí ngân sách cho hoạt động bộ máy dựa trên cơ sở định biên lao động, biên chế càng đông thì được duyệt kinh phí hàng năm càng nhiều. Trong điều kiện các cơ quan nhà nước ta chưa áp dụng chế độ công vụ việc làm trên cơ sở mỗi vị trí công tác có bản mô tả công việc. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã quen với cung cách quản trị nguồn nhân lực theo chế độ công vụ chức nghiệp thì việc xây dựng bản mô tả công việc chi tiết, chính xác và khoa học là vấp phải sự phản kháng là điều tất yếu. Muốn quản lí chặt chẽ biên chế công chức, viên chức trước hết nhà nước phải hoàn thiện bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí việc làm ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghệp công lập. Trong điều kiện hội nhập quốc tế không thể chỉ hệ thống DN hội nhập mà về phía các cơ quan nhà nước cần đổi mới cung cách làm việc phù hợp với thông lệ.

Xem thêm bình luận
Tin khác