Quốc hội thông qua 4 dự án luật quan trọng

Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay (25/6), ngoài nội dung thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội còn thông qua 4 dự án luật.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Sau khi tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của Đại biểu Quốc hội đã được hoàn thiện chỉnh lý trình ra Quốc hội ngày hôm nay gồm 10 chương, 81 điều.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải, với có 456 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 92,31% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số Đại biểu Quốc hội tán thành là 452, bằng 91,50%. Số Đại biểu Quốc hội không tán thành là 1, bằng 0,2%. Số Đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 3, bằng 0,61%.

Sáng 25/6, Quốc hội đã thông qua 4 dự án luật. ảnh: TTBC Quốc hội.

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi): Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình ra Quốc hội ngày hôm nay gồm 7 chương, 77 điều.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) gồm 7 chương, 77 điều, với 456 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 92,31% so với tổng số đại biểu Quốc hội.

Số Đại biểu Quốc hội tán thành là 442, bằng 89,47%. Số Đại biểu Quốc hội không tán thành là 11, bằng 2,23%. Số Đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 3, bằng 0,61%.

Chỉ 17 Đại biểu Quốc hội không tán thành đầu tư Cảng Hàng không Long Thành

Luật an toàn, vệ sinh lao động: Sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội gồm 7 chương, 93 điều.

Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động, với có 448 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 90,69% so với tổng số Đại biểu Quốc hội.

Số Đại biểu Quốc hội tán thành là 439, bằng 88,87%. Số Đại biểu Quốc hội không tán thành là 6, bằng 1,21%. Số Đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 3, bằng 0,61%.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 10 chương, 98 điều.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, với 452 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 91,5% so với tổng số Đại biểu Quốc hội.

Số Đại biểu Quốc hội tán thành là 449, bằng 90,89%. Số Đại biểu Quốc hội không tán thành là 2, bằng 0,4%. Số Đại biểu Quốc hội không biểu quyết là 1, bằng 0,2%.

Ngọc Quang
Đang tải tin...