Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P43)

27/02/2012 16:35 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Nô đôi lại câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" như thế nào?
TL (sưu tầm)