Tự chủ đại học là gì?

03/11/2015 07:11
(GDVN) - Luật Giáo dục đại học năm 2010 chưa có một nội hàm cụ thể thế nào là tự chủ, tự chủ thì sẽ được làm gì, và không được làm gì… trong hơn 5 năm qua.