Bố tôi làm Đốc lý

07/04/2019 06:37
(GDVN) - Phân phát các thực phẩm cho công bằng; người nào khai gian thẻ hạn chế khẩu lương sẽ bị giải toà kết án thực nặng.