Ông Goetz đặc biệt đến cỡ nào?

08/11/2011 00:33
Bị thay ra, cả Văn Bình lẫn Văn Thắng đều bước luôn ra đường biên chứ không lại chỗ trọng tài bàn rồi bắt tay HLV trưởng như thủ tục gần như bắt buộc.