Sao Việt dùng hàng hiệu thiếu đẳng cấp?

29/01/2013 14:00
Sau khi nhìn đồng hồ 5 tỷ và cách sử dụng "của quý" đó của Diễm Hương, nhiều người mới giật mình nhận ra: "Đẳng cấp dùng hàng hiệu của sao Việt đang thiếu trầm trọng".