Nói và làm, dân biết tin ai?

11/06/2015 06:57
(GDVN) - Những người đang đóng thuế nghĩ gì về những người được mình lựa chọn để hoạch định đường lối, chính sách, để xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.