Làm cách mạng phải "dĩ công vi thượng"

16/05/2015 07:37
(GDVN) - Dĩ công vi thượng là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Đảng lên trên hết.