GS. Hoàng Tụy: "Giáo dục đang đứng ở ngã ba đường"

21/10/2012 07:10
"Đã đến lúc giáo dục phải có sự lựa chọn: Tiếp tục con đường cũ để ngày càng tụt hậu xa hơn, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặt cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển, phù hợp với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, và đáp ứng lợi ích tối cao của dân tộc".

GS Hoàng Tụy: Lương thấp, ngành giáo dục không thể hết bệnh

13/10/2012 06:40
Kiến nghị của GS Hoàng Tụy về cải cách giáo dục (CCGD) nêu vấn đề cấp bách số 1 cần giải quyết là cần cải thiện chính sách đối với người thầy. Theo ông, lương thấp đương nhiên nhà giáo phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục.