Vì sao phải cúng giao thừa giữa sân?

Vả lại tục ta ăn tết, không có ý vị gì là cao xa. Xem như tục châu Âu trong một năm cũng có tết này tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm
Đang tải tin...