“Phú quý trung bình sinh lễ nghĩa tăm tối”

18/02/2019 06:00
(GDVN) - Cần phải thấy rằng những người duy tâm, mê tín, dị đoan đến mức cuồng tín cũng là những người không tin vào khoa học, mất niềm tin vào công lý và thể chế.