Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật

(GDVN) - Thủ tướng đã ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Đang tải tin...