Tổng điều tra dân số, nhà ở lần thứ 5

14/03/2019 09:58
(GDVN) - Tổng điều tra dân số và nhà ở có 5 mục đích chính, trong đó có hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.