VNEN ở Đà Nẵng cứ rơi rụng dần

27/12/2017 06:41
(GDVN) - Đối với mô hình này, giáo viên không phải soạn giáo án như chương trình hiện hành nhưng sẽ rất vả để giám sát, điều hành, hỗ trợ các nhóm học sinh tự học.