Nơi thú hoang quyến luyến hơi người

22/06/2011 00:51
Từ năm 2004 đến nay, Phòng Cứu hộ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tiếp nhận 405 con thú.