Biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

09/03/2015 19:33
(GDVN) - Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015 sẽ được phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, trung thực, chính xác qua việc biên soạn lần này.

“Bộ Công thương chịu trách nhiệm quy hoạch thủy điện cả nước"

21/11/2013 19:35
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Về quy hoạch thủy điện trong cả nước, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm quản lý thống nhất quy hoạch. Các địa phương sẽ rà soát lại một lần nữa rồi tổ chức thẩm định. Trước khi quy hoạch xây dựng phải báo cáo Thủ tướng”.