Xây dựng 100% trường học không khói thuốc

24/05/2012 15:16
Dễ bị lôi kéo, chưa có nhận thức đúng đắn, học sinh ở các trường trung học cần được coi là đối tượng trọng tâm trong công tác tuyên truyền phòng chống thuốc lá.