Thử nghiệm thành công động cơ D-27 cho An-70

04/12/2012 14:46
Doanh nghiệp nhà nước Ivchenko-Progress của Ukraina đã hoàn tất việc thử nghiệm trên giàn thử cấp nhà nước đối với động cơ D-27 giành cho máy bay vận tải quân sự Nga-Ukraina với kết quả mỹ mãn.