Kèm con học là sự giám sát vô nghĩa!

18/05/2011 01:00
Gia đình có thể nắm được lực học, đạo đức của con em mình thông qua điểm phẩy, lời nhận xét như “chăm chỉ, tập trung nghe giảng, có ý thức xây dựng bài…”