Ngoại giao nhân dân cho bài toán Biển Đông

01/06/2011 06:28
Chủ quyền trên khu vực Biển Đông là một cuộc đấu tranh lâu dài trên nhiều mặt trận. Ngoại giao nhà nước kết hợp với ngoại giao nhân dân tạo nên sức mạnh.