“Lòng dân có yên thì nước nhà mới mạnh”

10/02/2014 13:20
(GDVN) - “Đảng ta nói “của dân, do dân và vì dân” là khẩu hiệu nhưng phải tiến lên thực tế hơn nữa. Dân đồng thuận là được còn dân không đồng thuận sẽ là nguy cơ…”.