Không còn sở giáo dục thì quốc sách ai lo?

(GDVN) - Ông Lê Như Tiến: “Quan điểm nhất quán của Đảng luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nếu như không còn sở giáo dục nữa thì làm sao gọi là quốc sách được”.
Đang tải tin...