EVN cấm sếp về hưu phát ngôn làm lộ bí mật

Chủ tịch, Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN không được tiết lộ bí mật của EVN trong thời gian đang đương chức và tối thiểu 3 năm sau khi không đảm nhiệm các chức vụ trên, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Đang tải tin...