Tư duy về nhanh và chậm trong giáo dục

Tư duy về nhanh và chậm trong giáo dục
(GDVN) - Tại sao chúng ta là con người mà trường đại học có chủ đích lại phải đặt ra mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu dành cho thế hệ tương lai về “Hãy là con người”?