Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán 995 tỷ đồng chi sai

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), 9 tháng năm 2013 hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN).
07/10/2013 07:30 Theo Diễn đàn doanh nghiệp
Kho bạc nhà nước cho biết 9 tháng năm 2013 hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN.

Thông qua công tác kiểm soát chi của 23.946 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 995 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 10 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.

Riêng trong tháng 9/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiếm soát ước đạt 50.066 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 6.500 khoản chi của 3  .200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó thực từ chối 1 tỷ đồng.

Cũng theo KBNN, tính đến ngày 30/9, lũy kế vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) giải ngân qua hệ thống KBNN là 163.970 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng).

Theo Diễn đàn doanh nghiệp