Mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất

(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh quan điểm này bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
22/01/2016 12:54 Minh Tấn

Xin ông cho biết cảm nhận của mình khi tham gia phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự trông đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Bởi chúng ta biết rằng, trong quá trình xây dựng, phát triển hơn 85 năm qua, Đảng ta đã hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử là người lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước chúng ta giành được độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước mạnh giàu như ngày nay.

Chính vì vậy, nhân dân ta, đất nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng ta và vì vậy không chỉ kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội Đảng đều được nhân dân cả nước rất trông đợi.

Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến một lễ khai mạc rất long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hôm nay, chắc chắn rằng nhân dân cả nước sẽ hài lòng với những kết quả bước đầu của Đại hội trong phiên khai mạc, tất cả 1.510 đại biểu với khuôn mặt hân hoan, đầy trách nhiệm, góp phần vào thành công của Đại hội. 

Tôi tin tưởng rằng những nội dung được trình bày tại phiên khai mạc, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tóm tắt tất cả các văn kiện được trình bày tại Đại hội, đó là báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, phải làm cho "thông tin độc" không còn đất sống. ảnh: Báo Thanh niên.

Tổng Bí thư trình bày trong 26 trang, nêu rất rõ những nội dung, những thành công, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt là nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng qua bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân cả nước sẽ càng có niềm tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tiền đồ của đất nước.

Kết quả phiên khai mạc thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân và gửi gắm vào 1.510 đại biểu sẽ góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Trong diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là có nói đến Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, ông có mong muốn gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Có thể nói Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc này là Báo cáo rất quan trọng, trong đó nêu lên nhiều thách thức, thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, tức là chúng ta tiếp tục kiên trì, kiên quyết để thực hiện thành công những nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt thực hiện 3 nội dung trọng tâm mà Nghị quyết đề ra, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Ông Vũ Mão: “Đảng cần chỉ rõ những đảng viên nào suy thoái”

Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội.

Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện thành công sứ mệnh này vì Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, chúng ta có Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra, nhấn mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay. Chính vì thế, vấn đề này vẫn được tiếp tục nhắc lại trong phiên khai mạc. 

Chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa và làm tốt nhất những phần Nghị quyết khóa XI chưa làm được, góp phần để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 

Nhiều ý kiến cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng. Mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, sự kiểm soát của nhân dân, tức là kiểm soát quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng. Trong nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh về vấn đề này. 

Đại biểu và người dân nói gì về các Báo cáo của Đại hội XII?

Như vậy, Đảng là người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là người phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng. 

Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện qua sự lãnh đạo xã hội và thể hiện qua hoạt động Chính phủ, hoạt động Quốc hội, đều có cơ chế giám sát như quy chế dân chủ ở cơ sở, hay chúng ta có cơ chế thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân cũng là hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Như vậy có rất nhiều cơ chế để nhân dân thực hiện quyền giám sát với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói, Đảng ta, trong xã hội ta, đã đưa ra khá đầy đủ các cơ chế giám sát, chỉ có ở chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ quán triệt hơn nữa các cương lĩnh, đường lối của Đảng, trong đó quán triệt cả cơ chế giám sát này được tốt hơn trong thời gian tới. 

Trước thềm Đại hội Đảng có nhiều thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về một số vấn đề liên quan, bên cạnh việc phản bác những thông tin đó, có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin chính thống kịp thời hơn thì sẽ giảm được, đẩy lùi được những loại thông tin như vậy. Ý kiến của ông về việc này như thế nào

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Chúng ta thấy, không chỉ ở kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ Đại hội và các hoạt động chính trị lớn của đất nước.

Bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, nhân dân ta rất đồng tình hưởng ứng, ủng hộ, đồng thời góp phần cho thành công của những sự kiện này.

Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch, gia tăng chống phá nước ta. Đặc biệt, Đại hội Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, rất lớn của đất nước.

Chính vì vậy, thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng internet cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái đó, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân trước các luận điệu sai trái. 

Tôi đề nghị báo chí góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, không những tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm, có lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước phải thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các địa phương, dùng thông tin chính thống đẩy lùi các thông tin tiêu cực, làm cho những thông tin xấu, độc không có “đất sống”.

Minh Tấn