8 chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2016

(GDVN) - Đáng chú ý việc tăng lương cơ sở với cán bộ lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 15/7. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.
02/07/2016 08:16 Ngọc Quang

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nói rõ, người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Điều 17 của Nghị định nói rõ, trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố biên bản điều tra tai nạn lao động, nếu có khiếu nại tố cáo thì trong 10 ngày lập đoàn kiểm tra xem xét, giải quyết.

Nếu kết luận ở cấp cơ sở chưa làm thỏa mãn thì người lao động có quyền khiếu nại lên cấp trên và kết luận của Đoàn kiểm tra lao động cấp trung ương là kết luận cuối cùng.

Mức lương cơ sở đối với cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang

Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ 15/7/2016. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở Trung ương sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2015 chuyển sang, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao và nguồn thu (nếu có) để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2016.

Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương và các khoản có tính chất lương) và 10% ngoài khoản tiết kiệm nói trên.

Sử dụng một phần nguồn thu của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương, không kể tiền sử dụng đất (bao gồm 50% tăng thu thực hiện so với dự toán thu 2015 do Thủ tướng giao và 50% tăng thu dự toán 2016 so với 2015).

Một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các yêu cầu trên mà vẫn thiếu thì sẽ được bổ sung thêm ngân sách trung ương.

Mức lương cơ sở đối với cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang được điều chỉnh từ 15/7/2016.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Nghị định 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh) có hiệu lực từ 15/07/2016.

Theo đó, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh gồm 2 phòng: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phạt đến 80 triệu đồng

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực 15/7/2016.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Có hiệu lực từ 1/7/2016, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 4 của Nghị định nói rõ các trường hợp bị từ chối cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam gồm:

Hoạt động không vì mục đích hòa bình, gây phương hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia của Việt Nam; Sử dụng vật liệu nổ, gây ảnh hưởng tới môi trường biển; Hoạt động có xây dựng đảo nhân tạo, công trình trên biển; Nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy biển, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép; Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp phép nghiên cứu không chính xác hoặc không phù hợp với sự thực hiển nhiên.

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ 1/7/2016.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 01/07/2016.

Theo đó, có 7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm:

1- Sân bay;

2- Hồ chứa thủy điện có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

3- Cảng biển loại I và loại II;

4- Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 m trở lên;

5- Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp;

6- Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch;

7- Vườn quốc gia.

Hỗ trợ huấn luyện người lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực từ 01/07/2016.

Theo đó, Nghị định quy định hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

Ngọc Quang