Tiếp tục loại bỏ các thủ tục phiền hà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

(GDVN) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị về cải cách hành chính ngày 7/12.
08/12/2016 09:10 Ngọc Quang

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh từ đầu 2016 đến nay, Ban chỉ đạo đã tích cực triển khai các hoạt động, chỉ đạo, đôn đốc công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, bộ máy có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Tiếp tục loại bỏ các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ". ảnh: vgp.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Tập trung triển khai Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương; tập trung cải cách thủ tục hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ.

Tiếp tục loại bỏ các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ.

Công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục; tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là những công chức, viên chức làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật; hoàn thiện thể chế như xây dựng các văn bản về tăng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, giám sát chặt chẽ quy trình xử lý các vụ án về người đứng đầu mà dư luận xã hội quan tâm.

Các thành viên Ban chỉ đạo cần phát hiện cho được những vấn đề đang gây trở ngại cho cải cách hành chính, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể.

Hiện, hoạt động của một số thành viên chưa đều tay, trách nhiệm chưa đầy đủ, phát hiện và đề xuất các kiến nghị chưa đến nơi đến chốn, cố gắng tránh bệnh hình thức trong họp hành, đóng góp ý kiến để phát huy trách nhiệm cao của từng thành viên ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong việc xây dựng thể chế phải chống cho được lợi ích nhóm, bảo vệ cho được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục, đề ra các quy định, quy chuẩn chặt chẽ cũng như tăng cường công tác kiểm tra và quản lý Nhà nước.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết năm 2016, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có nhiều chuyển biến.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương đã tinh giản biên chế theo quy định. Tính đến ngày 30/11/2016, đã thực hiện tinh giản biên chế được 18.839 người, trong đó cơ quan Đảng và đoàn thể tinh giản được 789 người, các cơ quan hành chính 2.342 người, đơn vị sự nghiệp công lập 12.041 người, cán bộ cấp xã 3.553 người, khối doanh nghiệp Nhà nước 114 người.

Ngọc Quang