Nhiều "sếp" doanh nghiệp nhà nước sẽ không được đi xe công

(GDVN) - Bộ Tài chính vừa thông tin về việc khoán xe công đối với các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ.
20/12/2016 06:00 Mai Anh

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cấu đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện  đúng theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ thị tiếp tục mở rộng việc khoán xe công đối với các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ - ảnh minh họa/ nguồn Tiền Phong

Tương tự với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu gồm Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) , Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Tài chính  phải nghiên cứu Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính nội bộ của đơn vị.

Từ đó ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu như Tập đoàn Bảo Việt.

Bộ Tài chính đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh (chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

Đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. 

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp nêu trên phải thực hiện khoán xe công trong tháng 12 và báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2016. 

Mai Anh