Hà Nội sẽ thí điểm mô hình tự chủ đối với các trường Trung học phổ thông

(GDVN) - Đây là quyết nghị trong Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019.
05/12/2018 09:03 Đỗ Thơm

Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Tổng biên chế hành chính sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2019.

Kết quả 97 đại biểu tham gia đều đồng ý thông qua Nghị quyết chiếm tỷ lệ 100%.

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính  cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906.

Trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế) và 1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Nội mới

Biên chế sự nghiệp là 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế (gồm dự phòng 17 biên chế); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

Đáng chú ý, năm 2019, Hà Nội quyết định tăng 1.340 biên chế cho lĩnh vực giáo dục, y tế.

Một trong những giải pháp sẽ được Hà Nội thực hiện năm 2019 là tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, thí điểm mô hình tự chủ đối với các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao Ủy ban Nhân dân Thành phố trong năm 2019 nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố vào kỳ họp trong năm 2019.

Ủy ban Nhân dân Thành phố xây dựng cơ chế, định  mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của Thành phố.

Tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế nêu, Ban cơ bản thống nhất với nội dung, giải pháp do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trình và đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố lưu ý thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Ông Nam nhấn mạnh: “Đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.

Trong năm 2019 phải xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyển giao về Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã”.

Đỗ Thơm