Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều thiếu sót trong bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Tài nguyên

02/08/2019 06:49
Trinh Phúc
(GDVN) - Theo kết luận, về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý... tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018 9 (xem văn bản tại đây).

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã áp dụng các các văn bản của Đảng, Nhà nước để thực hiện việc quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường (ảnh nguồn - Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường (ảnh nguồn - Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Bên cạnh đó, kết luận cũng  đã chỉ ra việc thực hiện còn tồn tại, thiếu sót:

Về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị;

4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương;

36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm);

Một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng không chùng lại mà quyết liệt hơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng không chùng lại mà quyết liệt hơn

Với những tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về sử dụng và quản lý công chức, viên chức để kịp thời bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành.

Chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ từ ngày 28/12/2017 trở về trước) còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý... đi đào tạo, bồi dưỡng, thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

"Xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu"- Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Trinh Phúc