Nhiều người dùng từ “nghị gật” để nói đại biểu không hiểu thực tiễn

(GDVN) - Nhiều người dùng từ “nghị gật” để nói về đại biểu không hiểu tình hình địa phương. Nhân dân thì nóng, hội trường địa phương cấp huyện, cấp xã lại "lạnh".
25/10/2019 11:42 Đỗ Thơm

Ngày 25/10, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận là việc giảm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đông nhân dân cấp tỉnh.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Quochoi.vn

Trong báo cáo giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu: về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện, đề nghị tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện xuống còn một người.

Về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dự thảo Luật dự kiến 2 phương án tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Phương án 1: Giữ nguyên quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách như tại Điều 18 và Điều 39 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Phương án 2: quy định lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 2 đại biểu hoạt động chuyên trách, trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. 

Về số lượng Phó trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dự thảo Luật dự kiến 2 phương án tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Phương án 1: quy định Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 2 đại biểu hoạt động chuyên trách, nếu Trưởng ban là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; nếu Trưởng ban là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

Phương án 2: quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có không quá 2 Phó Trưởng ban, trong đó có 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách.

Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Ngọ Duy Hiểu – đoàn Thành phố Hà Nội nêu quan điểm về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu đề xuất mỗi tỉnh 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

"Trên thực tế, hoạt động giám sát đòi hỏi chuyên môn rất cao. Một Phó Chủ tịch am hiểu trong lĩnh vực về đất đai, đô thi và một Phó Chủ tịch về xã hội-văn hóa. Với 2 vị trí này phải có chuyên môn sâu mới đủ khả năng giám sát", đại biểu nhấn mạnh.

Về vấn đề số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân các cấp, đại biểu Ngọ Duy Hiểu – đoàn Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ở cấp huyện là phải giảm 1.

Đồng thời, đại biểu đề nghị sửa khoản 3, Điều 25 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện.

Đó là đại biểu là trưởng ban Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu chuyên trách, phó đương nhiên là chuyên trách. Như vậy có ban Hội đồng nhân dân cấp huyện là 2 đại biểu chuyên trách.

“Tôi đề nghị sửa vì quy định này vừa dẫn đến có địa phương 2 đại biểu chuyên trách ở một ban Hội đồng nhân dân cấp huyện là không cần thiết.

Tiếp đó là rất khó địa phương khi bố trí cán bộ. Vì thế, đề nghị sửa thêm khoản 3 Điều 25 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện theo hướng “Trưởng ban hoặc phó ban đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có một là đại biểu chuyên trách…”, đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói.

Đại biểu nhấn mạnh, xu hướng chung là giảm, nhưng giảm chỗ nào cần giảm, chỗ nào giữ phải giữ.

“Quan trọng nhất là phải có cơ chế, chế độ đãi ngộ để thu hút nhiều cán bộ có trình độ năng lực làm đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách các cấp. Đây mới là gốc của vấn đề.

Dù tăng biên chế, giữ nguyên hay như thế nào cũng không giải quyết được cái gốc là năng lực của cán bộ.

Rất phản cảm, nhiều người dùng từ “nghị gật” để nói về đại biểu không hiểu tình hình địa phương, không phát biểu được. Nhân dân thì nóng, hội trường địa phương cấp huyện, cấp xã lại “lạnh””, đại biểu nói.

Đỗ Thơm