Ngành bảo hiểm cần thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ

14/11/2019 13:54
Vũ Phương
(GDVN) - Về kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều sai sót, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định.

Cung cấp thông tin báo chí tháng 11/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố Kết quả thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; theo đó, số người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm.

Từ ngày 01/01/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ nên công tác thanh tra kiểm  tra của ngành bảo hiểm xã hội ngày càng được quan tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tạp chí BHXH/Minh Đức.
Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tạp chí BHXH/Minh Đức. 

Cụ thể Kết quả thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động.

Về đối tượng đóng: Đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng;

Về mức đóng: Đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục truy thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 155.058 lao động do đóng thiếu mức tiền lương quy định, số tiền yêu cầu truy thu đóng là 157.401 triệu đồng;

Về phương thức đóng: Số tiền các đơn vị nợ trước khi có Quyết định thanh tra kiểm tra là 8.532.525 triệu đồng, số tiền đơn vị đã nộp là 3.583.144 triệu đồng (đạt tỷ lệ 42%).

Về xử phạt vi phạm hành chính: Đã ban hành 2.028 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 75.359 triệu đồng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. 

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 56.449 đơn vị (trong đó: nội bộ ngành kiểm tra tại 36.456 đơn vị, phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành tại 19.993 đơn vị).

Về kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Đã phát hiện nhiều sai sót, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội số tiền 36.615 triệu đồng.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế: Phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế số tiền 679.289 triệu đồng.

Thanh tra chuyên ngành BHXH Thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội.
Thanh tra chuyên ngành BHXH Thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu những khó khăn, vướng mắc của bảo hiểm xã hội Việt Nam khi chưa được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ.

Ngành bảo hiểm đề xuất, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ như Luật bảo hiểm xã hội: Kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành bảo hiểm xã hội, trong đó có thanh tra việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội và bội chi quỹ bảo hiểm y tế như hiện nay.

Luật bảo hiểm y tế: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế, thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Luật Xử lý vi phạm hành chính: Tại Chương II đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Luật Việc làm: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thanh tra, kiểm tra việc giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Luật An toàn vệ sinh lao động: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thanh tra, kiểm tra việc giải quyết và chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra chuyên ngành:  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo đó bổ sung thêm ngành bảo hiểm xã hội;

- Sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013; số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Về thẩm quyền xử phạt: Đề nghị bổ sung thẩm quyền của tổ chức BHXH xử phạt các hành vi vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo hướng giao cho lực lượng thanh tra chuyên ngành của tổ chức bảo hiểm xã hội có thẩm quyền trong việc xử phạt vi phạm hành chính…

Vũ Phương