Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

(GDVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết được kết tinh từ nhiều yếu tố: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Mác-Lênin.
14/05/2020 06:26 Theo TTXVN

Tư tưởng đại đoàn kết của Người là một tư tưởng có tầm cao về nhân văn và trí tuệ, có sức truyền cảm mạnh mẽ và sức sống bền vững.


Theo TTXVN