Đảng ta xứng đáng là Đảng anh hùng, vẻ vang của một dân tộc anh hùng

GDVN- Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 91 với nhiều thành tựu xứng đáng là Đảng anh hùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng.
03/02/2021 06:39 Lại Cường

Mùa xuân 91 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngay giữa những ngày tăm tối của dân tộc, đất nước chìm đắm trong đêm dài nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Đã có rất nhiều cuộc nổi dậy khởi nghĩa đều bị dìm trong biển máu.

Giữa đêm trường tăm tối ấy, Đảng Cộng Sản Việt nam đã ra đời, nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo của cách mạng, dẫn dắt toàn dân tộc quyết chiến đấu giải phóng dân tộc, cởi bỏ ách nô lệ.

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành lập chính quyền nhân dân.

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, đã có tổ chức chính quyền của nhân dân, từ đây nhân dân Việt Nam đã có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, có cương lĩnh đường lối rõ ràng.

Tuy trải qua những cuộc khủng bố đẫm máu của kẻ thù và trải qua thời kỳ thoái trào, nhưng Đảng vẫn tồn tại, ngọn lửa yêu nước do Đảng nhen nhóm lên trong phong trào quần chúng vẫn không bị dập tắt.

Đảng trưởng thành mạnh mẽ qua các phong trào như cuộc khởi nghĩa Đô Lương, Bắc Sơn, Nam Kỳ…

Để rồi, khi Đảng tròn 15 tuổi đã trưởng thành vượt bậc và đỉnh cao làm nên cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Cuộc cách mạng ấy đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Đông Nam châu Á.

Ảnh tác giả Nguyễn Đào Trọng Nghĩa - Trung tâm Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh

Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách.

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vừa chống thù trong, giặc ngoài, vừa xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 06/01/1946, xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (năm 1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân; chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, thù trong giặc ngoài.

Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến; vừa kiến quốc, vừa kháng chiến, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Với thắng lợi này, chúng ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: xây dựng miền Bắc theo con đưòmg chủ nghĩa xã hội và tiếp tục tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử
Đại hội XIII – Điểm hội tụ lịch sử

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt với nhiều giai đoạn đối phó với các kế hoạch, chiến lược khác nhau của đế quốc Mỹ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là trận quyết chiến, chiến lược vĩ đại của quân và dân ta, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, đất nước ta sạch bóng quân xâm lược, non sông thống nhất.

Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lần đầu tiên sau hơn 100 năm nô lệ và chiến tranh, non sông Việt Nam sạch bóng quân thù, từ nay bờ cõi thu về một mối.

Sau Cách mạng dân tộc dân chủ trên đất nước Việt Nam, Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế 10 năm(1979 – 1989) cứu dân tộc Campuchia tiêu diệt bọn diệt chủng Pôn Pốt giúp nhân dân Campuchia hồi sinh và bảo vệ toàn vẹn biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc biên cương, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước có bốn ngàn năm văn hiến, góp phần xứng đáng vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. (1)

Hiếm có một Đảng Cộng sản nào trên thế giới, mười lăm tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công (1930 – 1945), bốn mươi lăm tuổi (1930 – 1975) đánh bại hai cường quốc xâm lược, giành lại độc lập thống nhất Tổ quốc, mười năm làm nghĩa vụ quốc tế (1979 – 1989), bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ như Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thời gian 10 năm trước đổi mới, đã có không ít các hoạt động phá hoại, những âm mưu bạo loạn và lật đổ, những kích động và chia rẽ hận thù dân tộc, tất cả đều có sự tiếp sức của các thế lực phản động bên ngoài.

Tình hình phức tạp nảy sinh sau chiến tranh cùng với những hậu quả chiến tranh chưa giải quyết xong đã tác động sâu sắc vào đời sống xã hội, tạo ra khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta những năm 1980, trước thềm công cuộc đổi mới.

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi to lớn. Hội nhập quốc tế trở thành vấn đề sống còn của mọi quốc gia, dân tộc.

Sau thành công của Đại hội XIII, nhân dân càng tự hào và tin tưởng vào tiền đồ sáng lạn của dân tộc, có bề dày văn hiến. Ảnh: VOV

Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, tạo nên cú sốc chính trị chấn động nhân loại trong thế kỷ XX. Ở trong nước, chúng ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, lại bị thế bao vây cấm vận thù địch, đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội.

Trước bối cảnh đó, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh của mình, chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới.

Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo ra đột phá lớn và toàn diện, đem lại luồng sinh khí mới cho xã hội, làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước tiến lên.

Qua 35 năm sự nghiệp đổi mới, Đảng và Dân tộc Việt Nam không những giữ vững ổn định chính trị, giữ vững con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chính trị thế giới hết sức phức tạp, đầy biến động mà còn đem lại những thành tựu quan trọng cho đất nước.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc sáng 1/2/2021 đã nêu rõ: “Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị:

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. (2)

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Ảnh: https://en.nhandan.org.vn/

Qua 91 mùa xuân, dù đối mặt với nhiều gian khổ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh vững vàng đã đưa đất nước đến một tầm cao mới.

Qua những gian khổ, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn vững vàng tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định kiên quyết xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ngay trên Tổ quốc ngàn năm văn hiến rực rỡ, dù còn gặp không ít khó khăn trở ngại trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Chào mừng 91 năm thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII vào những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, nhân dân càng tự hào và tin tưởng vào tiền đồ sáng lạn của dân tộc, có bề dày văn hiến.

Cũng trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.(3)

Không khí đổi mới, khát vọng hùng cường đang lan tỏa toàn quốc. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang đe dọa toàn cầu, nhưng Việt Nam chúng ta đã và đang khống chế có hiệu quả, trở thành một mô hình cho nhiều nước rút kinh nghiệm.

Điều đó cho thấy năng lực lãnh đạo của Đảng và Chính quyền trong giai đoạn vừa qua và hiện tại rất hiệu quả, tạo được lòng tin đối với toàn dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước và toàn dân đùm bọc lẫn nhau. Có thể nói đó là dấu son trong cuộc đối đầu vô cùng gian nguy trước việc chống dịch họa, thiên tai.

Đó là kết quả của lòng dân đoàn kết và niềm tin vững chắc với Đảng.

Bắt đầu một nhiệm kỳ mới, cam go thử thách từ những diễn biến mới không kém những khó khăn, gian khổ mà Đảng mà dân tộc đã trải qua và chưa bao giờ bản lĩnh người Cộng sản Việt Nam lại được thử thách đến như thế.

Mỗi lần Đại hội Đảng “bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam” lại được phát huy cao độ giành những thắng lợi mới cả trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Trải qua những năm tháng đi lên cùng dân tộc, Đảng ta xứng đáng là Đảng anh hùng, vẻ vang của một dân tộc anh hùng.

Tài liệu tham khảo:

(1) https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-ta-that-la-vi-dai-nhan-dan-ta-that-la-anh-hung-547835.html

(2)(3) https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/toan-van-phat-bieu-be-mac-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii-4487

Lại Cường