Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, công chức giáo dục, Hiệu trưởng cần biết

01/12/2021 09:12
Thanh Thủy
GDVN- Từ ngày 10/12/2021, Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định này là chính thức không còn quy định công chức phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học như trước đây, mà chỉ còn phải học bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Ngoài ra, Nghị định 89 cũng không còn quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như Hiệu trưởng các trường công lập thuộc đối tượng phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nghị định 101 cụ thể như sau:

Công chức không cần học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Ngoài sửa đổi hình thức bồi dưỡng thì Nghị định 89 còn sửa đổi nội dung bồi dưỡng, đào tạo. Theo đó, so với quy định cũ tại Điều 16 Nghị định 101, 04 nội dung bồi dưỡng theo quy định mới là:

- Lý luận chính trị (như quy định cũ).

- Kiến thức quốc phòng và an ninh (như quy định cũ).

- Kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước (như quy định cũ).

- Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm (quy định cũ đang là kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ và nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế).

Như vậy, so với quy định cũ, công chức từ ngày 10/12/2021 không cần bồi dưỡng, đào tạo tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Hiệu trưởng không còn phải bồi dưỡng theo Nghị định 101

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, công chức là đối tượng áp dụng của chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khi làm việc tại:

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, huyện, xã.

- Bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 89/2021/NĐ-CP đã sửa đổi theo hướng bỏ đối tượng là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập là đối tượng áp dụng của chế độ bồi dưỡng, đào tạo tại Nghị định 101.

Đồng nghĩa, Hiệu trưởng không còn là đối tượng áp dụng của Nghị định 101. Theo đó, chỉ có đối tượng công chức trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã phải bồi dưỡng, đào tạo.

Quy định này được sửa đổi để thống nhất với nội dung nêu tại khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019. Cụ thể, từ ngày 01/7/2021, Hiệu trưởng (lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập) không còn là công chức.

Chi tiết Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xem tại đây.

Thanh Thủy