Quy định 80 của Ban Chấp hành T.Ư nêu: "Bí thư đảng uỷ là chủ tịch HĐT"

07/09/2022 06:41
Linh Trang

GDVN- Theo Quy định 80-QĐ/TW, tập thể lãnh đạo có bí thư đảng uỷ là chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng thành viên.

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định 80-QĐ/TW thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 18/08/2022.

So với Quy định 105 ban hành năm 2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định 80 đã được bổ sung, cập nhật nhiều điểm chi tiết, rõ ràng hơn.

Đặc biệt, Quy định 80 đã làm rõ hơn về vị trí, vai trò của Bí thư cấp ủy và chủ tịch hội đồng trường.

Cụ thể, Điều 17 về “Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” đã nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy với quy định: “Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự và đánh giá, nhận xét nhân sự được đề xuất”.

Theo Quy định 80-QĐ/TW, tập thể lãnh đạo có bí thư đảng uỷ là chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng thành viên các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Theo Quy định 80-QĐ/TW, tập thể lãnh đạo có bí thư đảng uỷ là chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng thành viên các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Tại Phụ lục 2 về Thành phần tham dự ở các bước trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh diện trung ương quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ (kèm theo Quy định số 80-QĐ/TW) cũng nêu rõ: “Tập thể lãnh đạo mở rộng, gồm: Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thường vụ đảng uỷ, vụ trưởng và tương đương; bí thư đảng uỷ là chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Đối với những nơi chưa có chủ tịch hội đồng trường, chủ tịch hội đồng quản lý, chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), người tham dự là đồng chí bí thư là giám đốc (tổng giám đốc), hiệu trưởng”.

Như vậy, văn bản này một lần nữa khẳng định việc thực hiện "bí thư đảng uỷ là chủ tịch hội đồng trường" trong cơ sở giáo dục đại học.

Quy định này cũng thống nhất với Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW đã nêu rõ: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế Hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, Hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường”.

Ngày 13/05/2021, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Thông báo số 104/TB-VPCP thông báo “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất”. Văn bản này nêu rõ: “Bộ rà soát, kiểm tra để bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về việc chủ tịch hội đồng trường đồng thời là bí thư đảng ủy trường”.

Tuy nhiên hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 99/2019/NĐ-CP vẫn chưa thống nhất việc thực hiện “bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường" khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học lúng túng trong triển khai.

Khoản 3 Điều 33 của Quy định 80-QĐ/TW khẳng định: “Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Quy định này”.

Trên cơ sở đó, thiết nghĩ trong thời gian tới, cần sửa đổi các văn bản pháp luật để có sự thống nhất, đặc biệt cần sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP để quy trình bổ nhiệm và thành phần tập thể lãnh đạo phù hợp với Quy định 80-QĐ/TW.

Linh Trang