Bộ Giáo dục thông báo thời gian, địa điểm thi thăng hạng giảng viên CĐSP cao cấp

16/03/2023 09:21
Khánh An
GDVN-Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) năm 2023 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 11-12/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 279/KH-BGDĐT về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Chính phủ).

Theo kế hoạch này, việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023 được căn cứ vào:

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Mục đích của việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023 cũng được Kế hoạch 279/KH-BGDĐT nêu rõ như sau:

Thứ nhất, đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập; Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

Thứ hai, động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Về địa điểm tổ chức thi: Năm 2023, kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) được tổ chức tại Trường Đại học Hà Nội.

Về thời lượng, thời gian thi: dự kiến diễn ra từ ngày (11-12/05/2023), cụ thể:

- Ngày 1 (thứ Năm, ngày 11/05/2023)

+ Sáng: Khai mạc kỳ thi; Ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân.

+ Chiều: Thi Kiến thức chung (thi trắc nghiệm trên máy tính).

- Ngày 2 (thứ Sáu, ngày 12/05/2023)

+ Sáng: Thi Ngoại ngữ (thi trắc nghiệm trên máy tính).

+ Chiều: Viết đề án; Bảo vệ đề án.

- Ngày 3 (thứ bảy, ngày 13/05/2023): Dự phòng

Kinh phí tổ chức thi: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Công tác tổ chức việc ra đề thi và lựa chọn đề thi: thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT- BNV của Bộ Nội vụ

Các ứng viên cũng cần lưu ý rằng, trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi sẽ niêm yết danh sách viên chức dự thi theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi; thời gian và hình thức thi đối với từng bài thi tại địa điểm tổ chức kỳ thi.

Kế hoạch này cũng nêu nhiệm vụ của từng bộ phận thành viên trong việc tổ chức thi như sau:

Về trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi:

Chủ tịch Hội đồng thi có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Cụ thể:

Chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả theo đúng các quy định hiện hành;

Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng

Quyết định thành lập: Ban đề thi, Tổ sao in đề thi; Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có), Ban giám sát kỳ thi và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi;

Chỉ đạo và tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ các đề thi theo quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu “Mật”;

Chỉ đạo và tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách và chấm thi theo quy định;

Báo cáo người đứng đầu xem xét, quyết định công nhận kết quả kỳ thi;

Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Về trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng thi:

Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi; xây dựng kế hoạch, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thi; triển khai các hoạt động trong kỳ thi liên quan đến Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ký các văn bản phát sinh đối với các hoạt động tác nghiệp hành chính trong quá trình triển khai kỳ thi;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

Về trách nhiệm của các Ủy viên của Hội đồng thi:

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

Về trách nhiệm của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

Tổ chức tiếp nhận danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh; tổ chức tiếp nhận danh sách và kiểm tra hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi; Tổng hợp và trình Hội đồng thi xét duyệt theo quy định;

Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

Phối hợp với Trường Đại học Hà Nội trong việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi thăng hạng theo quy định; tổ chức phổ biến Quy chế và Nội quy kỳ thi cho viên chức dự thi;

Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng Ban coi thi; bàn giao bài thi cho Trưởng Ban phách để đánh và rọc phách; nhận bài thi đã được rọc phách và đánh số phách; bàn giao cho Trưởng Ban chấm thi để tổ chức chấm thi và thu bài thi đã có kết quả chấm thi và thực hiện lưu trữ theo quy định;

Gửi công văn triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi;

Lưu trữ tài liệu theo quy định tại Điều 38 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Về trách nhiệm của Tổ phục vụ của Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

Phối hợp với Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 4 phần IV để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của các Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có) và ghi biên bản các cuộc họp của các Ban giúp việc Hội đồng thi tại các cụm thi;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

Về trách nhiệm của Trường Đại học Hà Nội:

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các hoạt động của kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa điểm của trường, thực hiện các công việc cụ thể có liên quan.

Khánh An