Bộ GDĐT thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 5 và môn Ngoại ngữ 1

13/09/2023 06:25
Nhật Lệ
GDVN- Thời gian thẩm định bắt đầu từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 05/10/2023 trong giờ hành chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo 1467/TB-BGDĐT ngày 06/09/2023 về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 nhằm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông Ngoại ngữ 1.

Theo đó, việc tổ chức thẩm định được căn cứ vào Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 và Thông tư số 05/2022/ TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 05/10/2023. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 05/10/2023. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Về hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33 và Thông tư 05.

Cụ thể, hồ sơ bao gồm bản mẫu sách giáo khoa; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định (tên sách giáo khoa; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng chủ biên chủ biên (nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên), tác giả; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; báo cáo quá trình và kết quả thực nghiệm; báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của giáo viên, giảng viên, các nhà khoa học, nhà giáo dục); bản phân phối chương trình đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa.

Trong đó, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý: 20 bộ. Các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ. Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33.

Thời gian thẩm định bắt đầu từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 05/10/2023 trong giờ hành chính.

Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký chính là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.

Địa điểm thẩm định tại Phòng D504 trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình tự giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.

Nhật Lệ