CLB Mạng lưới bảo đảm chất lượng GDĐH kiến nghị tăng tỉ lệ đào tạo trực tuyến

11/06/2024 11:37
Mộc Hương

GDVN-CLB đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách tăng nguồn lực đầu tư phát triển các trường ĐH trọng điểm trở thành ĐH số ngang tầm khu vực, quốc tế.

Sau khi tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam”, Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã có báo cáo kết quả tổ chức hội thảo gửi Hiệp hội.

gdvn-phien-tl-8479.jpg
Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam” ngày 30/5. Ảnh: Mộc Hương.

Tập trung vào 12 chủ đề trọng tâm trong thời gian tới

Theo báo cáo của Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Hội thảo đã đạt được mục đích là diễn đàn khoa học về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; đã đánh giá được thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Từ đó, đề xuất được một số giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến; các chính sách về quản lý chất lượng đào tạo trực tuyến và hình thành văn hóa đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra, Hội thảo còn góp phần xây dựng cộng đồng nghiên cứu, kết nối và chia sẻ kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Cụ thể, sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam đã kết luận một số nội dung liên quan đến các hoạt động trong thời gian tới:

Một là, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, trong đó quy định về quy chế tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học là thành viên của Câu lạc bộ; xây dựng chiến lược phát triển, xác định những chủ đề trọng tâm và xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Câu lạc bộ.

Hai là, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học về các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng đào tạo. Giao cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở các vùng, miền hằng năm chủ trì tổ chức từ 03-05 hội thảo khoa học để các cơ sở giáo dục đại học giao lưu, trao đổi học thuật và thảo luận về việc đề xuất các cơ chế, chính sách đối với giáo dục đại học.

Ba là, Câu lạc bộ trong thời gian tới tập trung vào 12 chủ đề trọng tâm sau: Tự chủ đại học gắn với đảm bảo chất lượng; Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trực tuyến (nguồn lực, tiêu chuẩn, kiểm tra - đánh giá,…); Đổi mới quản trị đại học; Xã hội hóa trong giáo dục đại học; Đào tạo tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học và Khung trình độ quốc gia đối với giáo dục đại học; Quy hoạch ngành, nghề đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Tiềm lực, nhân lực trong giáo dục đại học; Vai trò, chính sách trong tạo động lực cho giảng viên; Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học; Xếp hạng đại học; Kiểm định chương trình đào tạo (quy trình kiểm định, chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo khối ngành Y - Dược,…); Môi trường giáo dục đại học.

GDVN_lớp CLC.jpg
Cần xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển các trường đại học trọng điểm trở thành đại học số ngang tầm khu vực và quốc tế. Ảnh minh họa: Mộc Hương.

Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển các trường đại học trọng điểm trở thành đại học số

Trên cơ sở nội dung kết luận của hội thảo, Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam đã tổng hợp và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Thứ nhất, đối với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Đề xuất với Đảng, Nhà nước và Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển các trường đại học trọng điểm trở thành đại học số ngang tầm khu vực và quốc tế, đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến, phát triển nguồn học liệu mở và hình thành xã hội học tập.

Chủ trì tổ chức chuỗi hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trao đổi về vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đào tạo trực tuyến, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, tự chủ đại học, xã hội hóa giáo dục đại học.

Thứ hai, đề nghị Hiệp hội đề xuất kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng các quy chế, quy định đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học, đổi mới mô hình đào tạo và cấp bằng đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong giai đoạn mới.

Điều chỉnh tăng tỉ lệ thực hiện đào tạo trực tuyến quy định tại mục b, khoản 3 Điều 8 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học. Tỉ lệ tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến là chưa phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học và phát triển xã hội học tập.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, trong đó cần bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các chương trình đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học trong việc công nhận văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến của các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Thứ ba, đối với các cơ sở giáo dục đại học, học viện, viện nghiên cứu giáo dục

Hội thảo đề nghị Hiệp hội có khuyến nghị với các cơ sở giáo dục đại học những nội dung sau:

Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho đẩy mạnh tự chủ đại học, trong đó có tự chủ học thuật, đổi mới mô hình đào tạo, đa dạng hóa hình thức đào tạo và xây dựng cơ chế cấp văn bằng, chứng chỉ theo hình thức trực tuyến đối với giáo dục đại học.

Phát triển nguồn tài nguyên số dùng chung đối với giáo dục đại học theo từng lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo; đẩy mạnh xây dựng học liệu và khai phá dữ liệu, an toàn thông tin; thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến; gắn đào tạo trực tuyến với nghiên cứu khoa học; áp dụng công nghệ, phương pháp dạy và học hiện đại trong giáo dục đại học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn mực đạo đức và liêm chính trong nghiên cứu và đào tạo trực tuyến.

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục số hoàn chỉnh của giáo dục đại học, từ thể chế, khung pháp lý, công nghệ và công cụ số để hỗ trợ người học và giảng viên trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; phát triển môi trường giáo dục đại học thân thiện, thông minh; phát triển các ngành đào tạo các lĩnh vực STEM; xây dựng các phần mềm mô phỏng kết hợp với trí tuệ nhân tạo để tạo ra đột phá trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo trực tuyến.

Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về 12 chủ đề trọng tâm của Câu lạc bộ trong thời gian tới, từ đó tích cực tham mưu, tư vấn chính sách cho Chính phủ trong nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Mộc Hương