Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P8)

(GDVN) - "Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo mất công quay về...!"
10/01/2012 07:45 Sưu tầm
Sưu tầm