Ai dám ăn những chiếc bánh ga-tô này?

Bạn có tin các tác phẩm này có thể ăn được không?
20/02/2012 14:03 Theo ĐVO

Theo ĐVO