Bộ trưởng không được đẩy việc lên Thủ tướng

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
21/04/2012 06:59

Theo đó, bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các bộ không được chuyển công việc thuộc thẩm quyền của mình lên Thủ tướng. Đối với những việc vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng vượt quá khả năng thì làm hồ sơ trình Thủ tướng xem xét.

Ngoài ra, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng quyết định. Các tổ chức giúp bộ trưởng quản lý nhà nước gồm: vụ, văn phòng bộ, thanh tra bộ, cục, tổng cục và tổ chức tương đương. Số lượng cấp phó ở các tổ chức này không được quá ba người. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-6.

Đ.LIÊN/Pháp luật TPHCM