Nhất vợ nhì trời

(GDVN) - Gia đình là một tổ chức và tất nhiên vợ là người nắm quyền...cao nhất.
18/08/2012 08:30 TL (st)
TL (st)