Chính phủ sẽ trình Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024

03/10/2023 13:26
Mộc Hương
GDVN-Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 01/7/2024.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Năm 2022, xử lý 10.442 công chức

Báo cáo nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức là nội dung và yêu cầu có tính quyết định; công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ trong thời gian vừa qua.

Vì vậy, Chính phủ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và ưu tiên trong công tác xây dựng thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15, trong đó có quy định về thời hiệu kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: quochoi.vn.

Chính phủ đã ban hành ban hành 40 nghị định liên quan đến quản lý cán bộ, công chức để triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 19 thông tư hướng dẫn; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 quyết định liên quan công tác này.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6/2022), các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tính đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại nghị định 140, cụ thể có 167 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 167 cán bộ khoa học trẻ.

Trong năm 2021, đã xử lý vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỉ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức). Năm 2022, xử lý 10.442 công chức (tỉ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Cán bộ, công chức thiếu động lực và tâm huyết vì lương thấp

Chính phủ đánh giá về kết quả báo cáo nêu rõ công tác quản lý cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới. Cơ chế, chính sách về công tác công vụ, công chức được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu một số hạn chế như chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét.

Việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ vẫn còn tình trạng bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện...

Ngoài ra, trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức.

Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trong số các nguyên nhân chủ quan, báo cáo đánh giá tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm toàn ý cống hiến trong quá trình thực thi công vụ...

Thời gian tới, sẽ nghiên cứu tổng kết, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định về quản lý cán bộ, công chức tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12/2023 để báo cáo Quốc hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức cho phù hợp.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024

Về chế độ tiền lương báo cáo nêu rõ thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương, Chính phủ đã ban hành nghị quyết, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Đồng thời, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Ảnh minh họa: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Ảnh minh họa: xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch Covid-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nên Trung ương đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết 27.

Từ ngày 01/7/2023, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%).

Việc này để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 01/7/2024.

Mộc Hương