Chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng

25/03/2020 22:54 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 Quyết định công nhận 217 xã là xã an toàn khu cách mạng và 5 vùng là vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự kiến trong thời gian tới, cả nước có gần 420 xã an toàn khu sẽ được công nhận là xã an toàn khu cách mạng. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng. Ảnh: baotintuc.vn

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội các xã an toàn khu nói riêng và của vùng an toàn khu nói chung trong cả nước đã có nhiều bước phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân dần được cải thiện về vật chất, tinh thần làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong số 217 xã được công nhận là xã an toàn khu cách mạng đã có hơn 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Bến Tre…, tuy nhiên đa số các xã an toàn khu, vùng an toàn khu trong cả nước nói chung còn gặp nhiều khó khăn, quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các địa phương còn gặp nhiều hạn chế, bất cập như có nhiều nhóm chính sách trong các giai đoạn khác nhau; nhiều xã mới được công nhận chưa được hưởng chính sách của Nhà nước.

Để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và thực thi đồng bộ các chính sách nhằm tri ân và nâng mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu an toàn khu cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện mục tiêu hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách:

Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã an toàn khu cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135); hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách: (i) Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng an toàn khu, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu; (ii) Chính sách hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã an toàn khu cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sáchbảo hiểm y tế theo quy định hiện hành). Thời gian thực hiện từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương nghiên cứu bổ sung chính sách mới: xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân các xã an toàn khu cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sáchbảo hiểm y tế theo quy định hiện hành), chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng các xã an toàn khu, vùng an toàn khu, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu cách mạng.

Tiếp tục thực hiện chính sách Chương trình 135 cho tất cả các xã an toàn khu cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135).

Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục xem xét, công nhận các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng nhằm kịp thời ghi nhận công lao của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng.

Triển khai đồng bộ các chính sách mới, hoàn thiện các chính sách đang triển khai phù hợp với điều kiện hiện nay theo hướng ưu tiên cho các xã an toàn khu cách mạng là địa bàn có điều kiện khó khăn về kinh tế - xã hội, đồng thời có công với cách mạng.

Tạo điều kiện thu hút đầu tư cho các xã an toàn khu

Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, các dự án có tính lan tỏa, các dự án ở vùng trung tâm an toàn khu; bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng như hang động, hầm hào, công sự, trạm kỹ thuật, xưởng công binh; phục dựng các di tích lịch sử của quân đội nhân dân, các bộ ngành Trung ương tại các căn cứ an toàn khu cách mạng nhằm thu hút phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Bên cạnh đó, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa cho các xã an toàn khu cách mạng nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng an toàn khu cách mạng. 


Nghe cô giáo Ê đê kể chuyện đi vận động học sinh đến trường

Kịp thời bổ sung danh sách các xã an toàn khu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các địa phương có xã an toàn khu cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì việc theo dõi, đánh giá chính sách hỗ trợ xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, kịp thời bổ sung danh sách các xã an toàn khu mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các địa phương có xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc kịp thời bổ sung vốn sự nghiệp theo các chính sách mà đối tượng là xã an toàn khu cách mạng được hưởng cho các địa phương có các xã an toàn khu cách mạng. Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ thẻbảo hiểm y tế cho nhân dân các xã an toàn khu cách mạng.

Bố trí nguồn lực xây dựng các công trình vùng an toàn khu

Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, du lịch nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã an toàn khu cách mạng.

Chủ động cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng. Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng.

Các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương quan tâm chăm lo đến chính sách hỗ trợ cho các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; quan tâm kêu gọi đầu tư, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng; phối hợp với các địa phương trùng tu các di tích lịch sử cách mạng nơi các bộ, ngành, cơ quan đã từng hoạt động trên địa bàn xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng;

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, trong đó có các chiến khu an toàn khu cách mạng nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến truyền thống hào hùng của chiến khu an toàn khu cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Nhật Minh